Wyprawki szkolne
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Wyprawki szkolne
07 Sierpień 2013

Wyprawki szkolne

       Dofinansowanie zakupu podręczników jest udzielane uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I-III i V  szkoły podstawowej,  w roku szkolnym 2013/2014 oraz uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wyprawki szkolne

       Dofinansowanie zakupu podręczników jest udzielane uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I-III i V  szkoły podstawowej,  w roku szkolnym 2013/2014 oraz uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
       W związku z powyższym zainteresowanych rodziców wyprawkami szkolnymi prosi się o wypełnienie wniosków pobranych z kancelarii szkoły oraz dołączenie dokumentów potwierdzających dochody  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wyżej wymieniona pomoc przysługiwać będzie  :
- uczniom klas I szkoły podstawowej spełniającym kryterium dochodowe określoine  w Ustawie o świadczeniach rodzinnych.

-   uczniom klas II-III i V pochodzącym z rodzin spełniającym kryterium dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej,

- uczniom słabo widzącym, niesłyszącym,z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 - uczniom posiadającym orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- uczniom  z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe , a w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudnościw przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakład ukarnego, alkoholizmu i  narkomanii, zdarzenia losowej i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Dokumentację należy składać do dnia  7 września 2013r. w kancelarii szkoły.

Wniosek o wyprawkę - dokument do druku

Wyświetleń: 764
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne