Świetlica
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje

Świetlica szkolna zaprasza  dzieci i młodzież:

„Dzieci trzeba tak wychowywać, aby podawały sobie ręce, a nie podstawiały nogi.” /Tomasz Rybak/

       Świetlica to miejsce inspirujących zajęć, wspomagających wszechstronny rozwój wychowanków. Dzieci przebywające pod naszą opieką mogą  aktywnie i ciekawie spędzić czas w miłej, bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Świetlica jest dopełnieniem zajęć dydaktycznych mających na celu wspieranie uczniów, pomaganie im w odrabianiu zadań domowych oraz wyrównywaniu braków dydaktycznych. Jest  również miejscem relaksu i odpoczynku po ciężkim dniu spędzonym w szkolnych ławkach. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców jak i uczniów świetlica czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 6.45 do 16.15. Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom rodziców pracujących zawodowo, a także:

 • propagowanie wartości zgodnych z misją szkoły,
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej, zabawy i rekreacji, zagospodarowanie uczniom czasu wolnego,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej,
 • kształtowanie postaw społecznych, wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami podczas zajęć i w czasie świadomie tworzonych sytuacji,
 • upowszechnianie i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej poprzez wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej, samodzielnego podejmowania decyzji oraz realizowania różnorodnych zadań
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 • wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym

Obowiązki i prawa wychowanków świetlicy
Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 • Kulturalnego zachowywania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
 • Zachowywania się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w zabawie i w nauce.
 • Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
 • Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
 • Poszanowania wyposażenia świetlicy. 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do: 

 • Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
 • Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 • Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
 • Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania. 

Dzieci swoje zainteresowania rozwijają uczestnicząc w:

zajęciach plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, masy solnej wyklejanie, wyplatanie z wikliny gazetowej), zajęciach z decupege, zajęciach z papieroplastyki – orgiami, zajęciach integracyjnych, grach i zabawach świetlicowych: gry planszowe, układanie puzzli, kalambury, gry umysłowe, pedagogika zabawy, zabawy z chustą animacyjną, zajęciach multimedialnych (gry i zabawy z użyciem tablicy multimedialnej, oglądanie bajek i filmów edukacyjnych), zajęciach umuzykalniających, tanecznych, zajęciach sportowych: gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Opiekunowie świetlicy

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Galeria zdjęć z roku szkolnego 2018/2019

Galeria zdjęć z roku szkolnego 2017/2018

Galeria zdjęć z roku szkolnego 2016/2017

Zajęcia świetlicowe - galeria zdjęć z poprzednich lat


Galeria zdjęć:
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne