Projekty Edukacyjne
E-dziennik
Plan lekcji
Szkolny blog
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Lekcje i przerwy
LekcjaGodzina
17.30 - 8.15
28.25 - 9.10
39.20 - 10.05
410.15 - 11.00
511.20 - 12.05
612.20 - 13.05
713.15 - 14.00
814.10 - 14.55
Facebook
Bezpieczne wakacje
Rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022

Rozwijanie kompetencji kluczowych

Nasza szkoła wraz z innymi szkołami z naszej Gminy wzięła udział w projekcie pt. ”Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa”, który Gmina Limanowa realizowała w partnerstwie z Fundacją Stiwek.

Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Wartość projektu łącznie 3 484 327, 50 zł

Numer projektuRPMP.10.01.03-12-0360/19

Projekt był realizowany od 1.05.2020 do 31.07.2022

Celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów 12 Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, zmniejszenie deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Celem projektu było także udoskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych 224 nauczycieli z 12 szkół w zakresie TIK i wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia oraz stworzenie warunków do nauki metodą eksperymentu w 12 szkołach dzięki doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do lipca 2022.

Grupę docelową projektu stanowiło 1030 uczniów z 12 szkół (520 dziewcząt i 510 chłopców) tym 420 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 224 nauczycieli (168 kobiet, 56 mężczyzn).

W projekcie odbyło się:

- 2000 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych w 80 grupach,

- 1740 godzin zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych w 87 grupach

- 4200 godzin projektów edukacyjnych doskonalących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe i w 140 grupach

- 2100 godzin zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne: przedsiębiorczość, praca zespołowa, kreatywność w 84 grupach

302 uczniów wyrównało szanse edukacyjne dzięki stypendiom

Dzięki projektowi szkoły i ich pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną.

Projekt był realizowany zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. w sposób zapewniający równy dostęp do zajęć, stypendiów, warsztatów, szkoleń zarówno dla uczniów i uczennic, nauczycieli, nauczycielek. Kryteria rekrutacji do wszystkich zajęć wolne są od dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, czy inne potencjalnie dyskryminujące kryteria. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli odbywały się w salach zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych.


Rok szkolny 2018/2019

Była, Jest, Będzie

       Potrzeba  uczestnictwa w życiu naszego Narodu stała się motorem opracowania projektu edukacyjnego „Była, Jest, Będzie”. Ten projekt pozwolił każdemu upamiętnić i przeżyć Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski.
       W projekcie realizowanym od 3 września uczestniczyli niemal wszyscy uczniowie oraz  nauczyciele naszej szkoły. Wielu wzięło udział w licznych konkursach: plastycznym, recytatorskim, na pieśń patriotyczną, prezentację multimedialną w dostosowanych kategoriach wiekowych. Niemal wszyscy uczestniczyli w lekcjach muzealnych organizowanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z którym wychowawcy od klas przedszkolnych, aż po gimnazjum,  podjęli współpracę, organizując wycieczki do Krakowa. W ten sposób młodzież poznawała historię „Niepodległej”. Odbył się także dwudniowy rajd „W ślad  za kontredansem Józefa Piłsudskiego wokół Limanowej”. Bazą do organizacji rajdu była książka Józefa Piłsudskiego „Moje pierwsze boje”, z którą zapoznali się uczestnicy. Swoją wiedzę mogli sprawdzić podczas gry edukacyjnej w postaci quizu, w którym uczestniczyli również uczniowie klasy 8 SP w Kłodnem, gdzie zatrzymaliśmy się na nocleg. Złożyliśmy także hołd legionistom poległym w bitwie pod Marcinkowicami spoczywającym na cmentarzu wojennym I wojny światowej.
       Dużym zainteresowaniem cieszył się turniej „Patriotyczne potyczki rodzinne” zorganizowany w ramach innowacji pedagogicznej „Język i historia źródłem tożsamości narodowej”. Była ona  elementem projektu edukacyjnego „Była, Jest, Będzie”. Wiele rodzin – uczeń i jego dorosły krewny, najczęściej rodzic, wzięli udział w multimedialnym turnieju z wykorzystaniem TIK-u na portalu Quizizz. Wszystkie działania zostały pokazane  w prezentacji, którą można zobaczyć poniżej.

Koordynator projektu Kazimiera Biernat

Prezentacja cz1
Prezentacja cz2
Prezentacja cz3

Prezentacja konkursowa Natalii Cabały
Prezentacja konkursowa Kajetana Włodarczyka

Projekt gimnazjalny 2016/17

Czy potrafimy zorganizować ciekawy Dzień Dziecka dla gimnazjum?

      „Czy potrafimy zorganizować ciekawy Dzień Dziecka dla gimnazjum?"- tak dokładnie brzmiał temat tegorocznego projektu gimnazjalnego. Pomysł na projekt zrodził się już w ubiegłym roku, właśnie po Dniu Dziecka, kiedy dostrzegliśmy, że trudno jest dzisiaj młodzież zachęcić do wspólnego spędzania czasu z dala od komputera i Internetu. Realizację projektu rozpoczęliśmy od lutego i trwał on do końca maja, a jego prezentacja odbyła się 1 czerwca.        
Uczniowie pracowali nad projektem podzieleni  na 7 grup: informatycy, redaktorzy, reżyserzy, logistycy, DJ, kostiumolodzy, organizatorzy. Zostały one dobrane z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości uczniów. Każda grupa wykonywała określone zadania. Opiekunami i koordynatorami nadzorującymi pracę całego zespołu projektowego były: mgr Kazimiera Biernat  wychowawczyni klasy II A oraz mgr Alina Górszczyk - wychowawczyni klasy II B. Uczniowie otrzymywali również pomoc od nauczycieli wspierających projekt, tj. E. Odziomek, W. Mamaka, K. Trojanowskiego, J. Zelka.       
Jednym z zadań projektowych było przygotowanie rozgrywek sportowych w czterech konkurencjach, które zostały wskazane w ankiecie poprzedzającej realizację projektu.  Dyscypliny te to: gra w kości, strzelanie z łuku, rzut kulą i kostka Rubika. Każda z tych dyscyplin pochodziła z  konkretnej epoki historycznej, którą wcześniej uczniowie poznawali i dowiadywali się, jak ich rówieśnicy spędzali wolny czas. Stworzyli oni na ten temat ciekawą prace, którą zaprezentowali na forum szkoły. Samodzielnie opracowali także regulaminy wskazanych, poszczególnych dyscyplin dostosowując je do własnych możliwości. Okazało się, że chociaż zawodnicy bawili się świetnie, to jednak nie zawsze radzili sobie, np. z trafieniem do tarczy z łuku. Wcześniej grupa kostiumologów przygotowała potrzebne rekwizyty i stroje z epoki. Dostosowane one były do konkretnej dyscypliny, wybranej z danej epoki, a przebierali się w nie Ci, którzy prowadzili daną konkurencję.       
Po zakończeniu rozgrywek sportowych wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane przez uczniów dyplomy, a zwycięscy dodatkowo nagrody rzeczowe. Wszyscy zgromadzeni zostali także zaproszeni na poczęstunek: lody, owoce, soki, słodycze. W dużej mierze pozyskaliśmy je od sponsorów. Jednym z nich był zakład „Tik, Tak”  Z. i B. Sukienników z Limanowej, zakład „Koral”, i „Tymbark”. Otrzymaliśmy także wsparcie od Rady Rodziców i sklepu ‘Walek”. Na zakończenie obchodów Dnia Dziecka klasy II A, B gimnazjum zorganizowały wspólne grillowanie.        
Dzięki realizacji zadań projektowych uczniowie nabyli umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnej pracy, pracy w grupie, efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, a także przygotowania do publicznych wystąpień. Wszyscy uczniowie wykazali się aktywnością i zaangażowaniem. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami, ciekawymi przemyśleniami. Z zapałem pracowali w grupach, dyskutowali.       
Podsumowując, uważamy, że warto podejmować się tego typu wyzwań. Projekty pozwalają uczniom zdobywać umiejętności ucząc się poprzez doświadczenie, działanie, a taka wiedza jest najtrwalsza.

mgr Kazimiera Biernat i mgr Alina Górszczyk

„Czy potrafimy zorganizować ciekawy Dzień Dziecka dla gimnazjum?"- prezentacja

Galeria zdjęć:
Projekt gimnazjalny 2015/16

Kultura i zwyczaje - nadal kultywować, czy puścić w niepamięć?

       Jak co roku, uczniowie klas drugich gimnazjum brali udział w realizacji projektu. Tym razem postanowili odpowiedzieć na pytanie "Kultura i zwyczaje- nadal kultywować, czy puścić w niepamięć?" Uczniowie zostali podzieleni na 7 grup,  które zostały  dobrane z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości uczniów. Opiekunami  i koordynatorami nadzorującymi pracę całego zespołu projektowego były: mgr Katarzyna Strug oraz mgr Małgorzata Krawczyk -  wychowawczynie klas IIA i IIB.        Uczniowie otrzymywali pomoc od nauczycieli wspierających projekt, tj. E. Odziomek, W. Mamaka, A. Górszczyk, E. Kolawy, B. Klimek, M. Kasprzyk-Dudek. Podjęliśmy także współpracę z regionalnym zespołem ludowym z Mordarki „Spod Kicek” prowadzonym przez braci Józefa i Pawła Tokarczyków. Efektem tej współpracy była nauka tańców ludowych oraz poznanie tradycji.        
Zdobyta wiedza o kulturze i zwyczajach naszego regionu została wykorzystana do opracowania  prezentacji multimedialnej. Uczniowie opracowali scenki porównujące tradycje wigilijne i weselne obchodzone w naszym regionie dawniej i dziś. Zaprezentowali się również śpiewając, przygotowując dania regionalne i częstując nimi przybyłych rodziców, nauczycieli i uczniów.

Wychowawcy klas drugich: mgr Katarzyna Strug i mgr Małgorzata Krawczyk

Galeria zdjęć:
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne