Dla klas I-III

Zajęcia dodatkowe w klasach I-III

Zajęcia rozwijające kreatywność 
Zajęcia realizowane są w ramach zajęć dodatkowych 1x w tygodniu. Podczas zajęć uczniowie rozwijają wyobraźnię i kreatywność oraz wyzwalają ekspresję twórczą poprzez działania plastyczne, techniczne, muzyczne, teatralne. Stosują różnorodne techniki rysunkowe i malarskie. Rozwijają swoje zainteresowania, talenty i samodzielność. 

Cele szczegółowe tych zajęć to:
• Uwrażliwienie jednostki na piękno natury.
• Rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych decyzji i działań.
• Poznawanie własnych możliwości twórczych, talentów i zdolności (szczególnie plastycznych, technicznych, teatralnych i muzycznych).
• Kształtowanie postawy badacza ciekawego świata i zachodzących w nim zjawisk.
• Kształtowanie plastyczności myślenia i postawy twórczej.
• Nabywanie umiejętności nadawania przedmiotom różnych funkcji, właściwości i sposobów wykorzystania ich w życiu codziennym.
• Kształtowanie zdolności czerpania z różnych dziedzin, materiałów i źródeł podczas nauki i rozwiązywania problemów.
• Akceptacja siebie, swoich działań i powstałych tworów.
• Nauka wyrażania swoich uczuć i emocji za pomocą różnych metod i środków wyrazu.
• Usprawnianie umiejętności manualnych.
• Poznawanie różnych technik plastycznych, wyzwalanie ekspresji i wrażliwości plastycznej.
• Rozwijanie poczucia estetyki.
• Doskonalenie słuchu.
• Nauka niezależności i samodzielnej organizacji czasu wolnego (na miarę indywidualnych możliwości każdego wychowanka).

Zajęcia rozwijające logiczne myślenie 
Zajęcia obywają się 1 x  w tygodniu. Celem głównym zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką i przyrodą; poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności matematyczno - przyrodniczych ucznia. Ponadto zagadnienia dotyczące „logicznego myślenia” rozwijają kreatywność, myślenie abstrakcyjne, nieszablonowe i pozwalają zapoznać uczniów z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu. Na zajęciach stosowane są m.in. różnego rodzaju gry i zabawy, które pobudzają aktywność twórczą jak też uczą współdziałania i współodpowiedzialności.
 
Zajęcia artystyczne
Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu. Celem tych zajęć jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności uczniów przez realizowanie ćwiczeń i zadań  dodatkowych min. przygotowywanie do konkursów, pokazów, prezentacji, uroczystości itp. Udział w tych zajęciach stwarza uczniom możliwość rozwijania zainteresowań, zdolności poprzez aktywne działanie i sprzyja kształtowaniu umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.
- stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań dzieci,
- pobudzanie aktywności umysłowej, wyobraźni, fantazji,
- motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień w różnych formach aktywności,
- rozwijanie koncentracji uwagi, sprawności manualnej, umiejętności 
- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
- przygotowanie uczniów do konkursów, uroczystości, prezentacji.
Wyżej wymienione cele umożliwiają dzieciom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Wpływają na rozwój jego osobowości, umożliwiają wypowiedź w różnych rodzajach ekspresji.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia prowadzone są 1x w tygodniu przez wychowawców klas  w ramach godziny dodatkowej,  przewidzianej dla ucznia i rodzica. Praca na zajęciach prowadzona jest w małych grupach, dobór metod  i ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb uczniów. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania i utrwalania podstawowych wiadomości i umiejętności, nadrabiania zaległości i braków  wynikających z różnych trudności lub spowodowanych  nieobecnościami.  Realizowane  zadania  pozwalają także na wyrabianie u uczniów własnej  motywacji do nauki, służą przezwyciężaniu  trudności, umacnianiu wiary we własne siły, wyrabianiu właściwych nawyków uczenia się (pracy).

Zajęcia  cheerleaders
Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu. Celem  tych  zajęć  jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności tanecznych uczniów  poprzez  realizowanie ćwiczeń rytmicznych, gibkościowych, skocznościowych min. przygotowywanie do pokazów oraz zawodów tanecznych. Udział w tych zajęciach stwarza uczniom  możliwość  rozwijania  zainteresowań, zdolności poprzez aktywne działanie i sprzyja kształtowaniu umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.
- stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań dzieci,
- pobudzanie aktywności umysłowej, wyobraźni, fantazji,
- motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień w różnych 
  formach aktywności,
- rozwijanie koncentracji uwagi, sprawności manualnej,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
- przygotowanie uczniów do konkursów, uroczystości, prezentacji.

Wyżej wymienione cele umożliwiają dzieciom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Wpływają na rozwój jego osobowości, umożliwiają wypowiedź w różnych rodzajach ekspresji ruchowej.

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne