Dla klas I-III

Klasy Ia i Ib

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1 x w tygodniu, w ustalonym przez nauczyciela dniu oraz godzinach. Praca na zajęciach prowadzona jest w małych grupach, a dobór metod i ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb uczniów. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania i utrwalania podstawowych wiadomości i umiejętności, nadrabiania zaległości i braków  wynikających z różnych trudności lub spowodowanych  nieobecnościami . Realizowane  zadania  pozwalają także na wyrabianie u uczniów własnej  motywacji do nauki, służą przezwyciężaniu  trudności, umacnianiu wiary we własne siły, wyrabianiu właściwych nawyków uczenia się (pracy).


Zajęcia rozwijające zainteresowania
Zajęcia rozwijające umiejętności uczniów odbywają się 1 x w tygodniu w wyznaczonym czasie. Praca na zajęciach prowadzona jest w mniejszych lub większych  grupach zależnie od potrzeb. Celem tych  zajęć  jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności uczniów przez  realizowanie ćwiczeń  dodatkowych  zawierających  treści  ponadpodstawowe przygotowywanie do konkursów, pokazów, prezentacji, uroczystości itp. Udział w tych zajęciach stwarza uczniom  możliwość  rozwijania  zainteresowań, zdolności poprzez aktywne działanie i sprzyja kształtowaniu umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.
- stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań dzieci,
- pobudzanie aktywności umysłowej, wyobraźni, fantazji,
- motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień w różnych formach aktywności,
- rozwijanie koncentracji uwagi, sprawności manualnej, umiejętności
- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
- przygotowanie uczniów do konkursów, uroczystości, prezentacji.

Wyżej wymienione cele umożliwiają dzieciom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Wpływają na rozwój jego osobowości, umożliwiają wypowiedź w różnych rodzajach ekspresji.

Prowadzący: Ewa Tomaszek, Kazimiera Matyasik

Klasy IIa i IIb

Koło matematyczne 
Koło matematyczne prowadzone jest dla uczniów klas II a i b. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności w zakresie edukacji matematycznej. Podczas zajęć rozwijamy umiejętność logicznego myślenia poprzez różnego rodzaju zadania i gry matematyczne. Dzielimy się spostrzeżeniami i pomysłami. Wspieramy się różnymi pomocami dydaktycznymi oraz rysunkami, które wykonujemy sami. Przygotowujemy się także do Międzynarodowego Konkursu "Kangur matematyczny".

Prowadząca: Małgorzata Król

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  dla klasy II b odbywają się 1 x w tygodniu, w każdy wtorek od godziny 11.20 do 12.05. Praca na zajęciach prowadzona jest w małych grupach, a dobór metod i ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb uczniów. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania i utrwalania podstawowych wiadomości i umiejętności, nadrabiania zaległości i braków  wynikających  z różnych  trudności lub spowodowanych  nieobecnościami. Realizowane  zadania  pozwalają także na wyrabianie u uczniów własnej  motywacji do nauki, służą przezwyciężaniu  trudności, umacnianiu wiary we własne siły, wyrabianiu właściwych nawyków uczenia się.

 Prowadząca: Małgorzata Król

Koło artystyczne                                                                                   
Głównym celem koła jest kształcenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań artystycznych uczniów. W czasie zajęć dzieci:
- rozwijają dyspozycje twórcze i poszukują indywidualnych form wyrazu;
- zdobywają umiejętności posługiwania się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego;
- rozbudzają i rozwijają zainteresowania i uzdolnienia;
- poszerzają doświadczenia poprzez różne formy aktywności twórczej;
- kształtują nawyki współpracy i współdziałania w zespole;
- kształtują umiejętności przygotowywania różnych form prezentacji tekstu literackiego;
- kształtują umiejętności projektowania dekoracji i kostiumów;
- przygotowują się do odbioru dzieła literackiego oraz dzieł sztuki teatralnej i filmowej;
- kształtują pozytywne postawy wobec własnej pracy i poczucie odpowiedzialności za jej wykonanie.  
W ramach zajęć uczniowie przygotowują się do konkursów plastycznych i literackich. Wykonują elementy scenografii przedstawień  i dekoracje na użytek klasy i szkoły.

Prowadząca: mgr Halina Jurowicz

Klasa III

Koło matematyczne
„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” /Roger Bacon/

Celem zajęć – kółka matematycznego jest  rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz logicznego i twórczego myślenia, umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi oraz  zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Poprzez zabawy edukacyjne dzieci poznają tajniki matematyki, jak też  gier i zabaw logicznych. W różnych zabawach z liczbami towarzyszy nam także komputer. W tak  prosty i ciekawy sposób oswajamy się ze światem matematyki.

Spotykamy się w środy w godz. 11:20 – 12:05 w sali nr 1.

Prowadząca: Barbara Lisek

Koło artystyczne
„Sztuka dziecka wciąż na nowo się tworzy i nie przestanie być sztuką żywą i twórczą tak długo, jak długo będą istniały dzieci lubiące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować”.
S. Szuman, S. Zagała-„Malujemy” Nasza Księgarnia, Warszawa 1961

Zajęcia koła artystycznego są zajęciami pozalekcyjnymi i mają głównie charakter plastyczno – techniczny. Koło skupia uzdolnionych i chętnych uczniów klasy III.  Głównym celem koła jest kształcenie twórczych predyspozycji uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań artystycznych. W ramach pracy w kole uczniowie m.in.: przygotowują się do różnorodnych konkursów.

Prowadząca: Barbara Lisek


Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne