Koło biologiczne

Koło Biologiczne

PLAN PRACY KOŁA BIOLOGICZNEGO                                                                           DLA KLASY I –III GIMNAZJUM  Cele ogólne zajęć

 • Zdobywanie przez ucznia wiedzy o otaczającej go przyrodzie.
 • Rozwijanie wrażliwości i szacunku do przyrody.
 • Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska w codziennym życiu.
 • Przygotowanie do konkursów biologicznych

Cele szczegółowe zajęć

 • Rozwijanie zainteresowań biologią.
 • Kształtowanie i propagowanie przyjaznego dla środowiska stylu życia.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i interpretowania zjawisk przyrodniczych.
 • Dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu.
 • Zaznajamianie z prawnie chronionymi obiektami i obszarami przyrodniczymi.
 • Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.
 • Rozbudzanie szacunku dla każdej istoty żywej.
 • Promowanie postaw prozdrowotnych.
 • Pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie innych ludzi.
 • Poznanie działań człowieka zmierzających do poprawy stanu środowiska.
 • Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 • Nauczenie korzystania z różnych źródeł informacji o środowisku przyrodniczym.
 • Przestrzeganie powiązania oraz wzajemnej zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka.

opiekun koła: mgr Paweł Ciuła

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1Odstęp między wierszami
1Odstęp między paragrafami
1Odstęp między literami
1Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne