Koło polonistyczne dla klas 4-6

Koło polonistyczne dla klasy 4-6

Cele • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem różnych, ponadprogramowych tekstów kultury, • rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych – doskonalenie umiejętności dokonywania samodzielnej analizy i interpretacji utworu literackiego, • rozwijanie i doskonalenie sztuki pisania różnych gatunków literackich, i form wypowiedzi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawność interpunkcyjną i ortograficzną, • wpajanie uczniom dbałości o kulturę żywego słowa, • kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się z innymi i wyrażania swojego zdania w odpowiedni sposób, • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, • przygotowanie uczniów do konkursów polonistycznych (konkursów wiedzy, recytatorskich i innych), • przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie szóstej.

Metody: • dyskusja, • burza mózgów, • elementy inscenizacji, scenki dramatyczne, odgrywanie ról, • gry dydaktyczne, • konkurs, • ekspresja plastyczna.

Formy: • praca w grupach, • praca indywidualna.

Ćwiczenia: • emisji głosu,  • właściwego zachowania na scenie, • ortograficzno – interpunkcyjne, • słownikowo – frazeologiczne, • gramatyczno – stylistyczne, • kompozycyjne, • redakcyjne.

 mgr Ewa Zelek

Koło polonistyczne dla uczniów gimanzjum

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.”

Zajęcia koła polonistycznego organizowane są dla uczniów  gimnazjum w celu przygotowania do Małopolskiego Konkursu Polonistycznego.  Na cotygodniowych spotkaniach rozwijane są  zdolności   i zainteresowania uczniów, wspierane są  ich działania  w poszerzaniu wiadomości i umiejętności   w  celu przekonania o konieczności rozwoju oraz samodzielnej pracy samokształceniowej. Gimnazjaliści  inspirowani są poprzez odpowiednio dobrane metody  i treści  do twórczego i oryginalnego myślenia oraz wypisywania się w różnych formach wypowiedzi. Miłośnicy języka ojczystego zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w wymianie myśli i poglądów na temat utworów konkursowych na stronie internetowej „Forum uczestników małopolskiego konkursu z języka polskiego".

                                                   Cele ogólne zajęć Głównym celem programu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej.

Cele szczególowe 

1.Wyrabianie nawyku samokształcenia. 

2.Rozwijanie wyobraźni, pamięci, wrażliwości estetycznej, zdolności do koncentracji uwagi, inwencji twórczej. 

3.Realizacja zadań o charakterze interdyscyplinarnym. 

4.Korzystanie z różnych źródeł wiedzy( Internet, encyklopedie multimedialne)-poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji. 

5.Kształtowanie sprawności językowej w mowie i piśmie. 

6.Rozbudzanie motywacji czytania, umiejętności odbioru różnych tekstów kultury.

7.Kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy dostrzegającego wartości humanistyczne, artystyczne, społeczne zawarte w utworach literackich, spektaklach teatralnych, filmach, słuchowiskach. 8.Wykształcenie sprawności myślenia, spostrzegawczości, umiejętności obserwowania rozmaitych zjawisk, ich analizy i opisu, porównywania klasyfikowania, kojarzenia, wnioskowania, rozumowania, uogólniania, poszukiwania analogii. 

9.Pogłębianie ogólnej wiedzy o człowieku, życiu, kulturze, szczególnie o literaturze i języku, aby zrozumieć siebie i innych ludzi oraz otaczającą nas rzeczywistość. 

10.Wspieranie samodzielnego opracowywania zagadnień. 

11. Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, niezależności w myśleniu i działaniu, ekspresji literackiej. 

12.Doskonalenie samodzielnej pracy ucznia. 

13.Wyposażenie uczniów w rozległą wiedzę.

Wszystkim uczestnikom spotkań z literaturą życzymy sukcesu w konkursie!

Poloniści